A.    PENDAHULUAN
Dalam tata cara penyusunan bahasa arab yang baik, dapat diperoleh apabila memenuhi beberapa faktor. Di antanya adalah memenuhi kaidah-kaidah yang digunakan dalam menyusun kalimat Arab, yang antara lain meliputi, Ilmu Nahwu dan Shorof, diantara kajian ilmu tersebut adalah bab haal yang menjadi فضله (tambahan)
Haal adalah isim sifat yang menjadi ma’mul fudllah yang dibaca nashab dan menerangkan tingkahnya Shohibul Haal (pelaku Haal).
Dari devinisi haal tersebut memberi kepahaman bahwa hal berupa kalimah isim seperti Shorih (jelas keisimannya) dan mu’awwal bishorih (dita’wili dengan isim shorih) dan hal dibaca nashob i’rob yang menasobkannya baik secara lafadz atau mahal dan menjelaskan kesamaran haliah/keadaan lafadz yang berbeda sebelumnya.
Dalam penjelasan haal akan lebih dijelaskan secara mendetail dalam pembahasan di bawah ini mengenai pengertian haal dan beberapa ‘amil serta shohibul haal dan haal.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Pengertian Haal
2.      Rangkaian Tarkib Haal
3.      Syarat Haal
4.      Kondisi-kondisi yang Berkaiatan dengan Haal
5.      Faedah Haal
6.      Peletakan Haal, Amil dan Shohibul HaalC.    PEMBAHASAN
1.      Pengertian Haal
Haal secara bahasa adalah suatu tingkah yang dijalani seseorang baik tingkah baik atau tingkah jelek.
Secara istilah Haal ialah isim sifat yang menjadi ma’mul fudllah yang dibaca nashab dan menerangkan tingkahnya Shohibul Haal (pelaku Haal)[1]
contoh : اَذْهَبُ مُنْفَرِدًا (aku akan pergi sendirian)
Penjelasannya : اَذْهَبُ sebagai ‘amil yang menashobkan lafadz مُنْفَرِدًا
2.      Rangkaian Tarkib Haal
a.       ‘Amil
Ialah lafadz yang membentuk Haal, menjadikan Haal menjadi nashab
b.      Shohibul Haal
Ialah subjek atau pelaku yang dijelaskan oleh Haal tentang keadaannya yang manakala berupa isim dlohir atau isim dlomir.
c.       Haal
Pengertiannya seperti halnya tertera di atas hanya saja penekanannya Haal ialah lafadz yang menjelaskan tentang keadaan Shohibul Haal ditinjau dalam maknanya karakter Haal tidak tetap. Contoh : اَذْهَبُ مُنْفَرِدًا (aku akan pergi sendirian )
Lafadz مُنْفَرِدًا dinashabkan oleh ‘amil yaitu lafadz اَذْهَبُ sedangkan Shohibul Haalnya ialah dlomir yang tersimpan yaitu انا .
3.      Syarat Haal
a.       berupa isim sifat, dalam arti isim yang menunjukkan arti dan membentuk karakter Haal tersebut, dalam hal ini kalimat isim adakalanya shorih dan muawwal bisshorih.
b.      berupa ma’mul fudllah, dalam arti tidak menjadi pokok isnad yaitu mubtada’ khobar atau fi’il fa’il (subjek dan kata kerja), lawan kata ma’mul fudllah ialah ‘umdah (pokok isnad)
c.       dibaca nashab bila tidak berupa jumlah, sedangkan bila berupa jumlah maka dibaca mahal nashab (menduduki jabatan nashab)
d.      menjelaskan keadaan atau tingkah
e.       berupa isim nakiroh
4.      Kondisi-kondisi yang Berkaiatan dengan Haal
a.       kondisi ‘amil
Kondisi ‘amil yang menashabkan Haal adakalanya berupa fi’il mutashorrif contoh : جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا (zaid telah datang seraya berkendaraan) atau isim sifat yang keluar dari fi’il mutashorrif (Fiil yang bisa ditashrif) seperti halnya isim fa’il atau isim maf’ul atau sifat musyabbihah (cabang dari fi’il mutashorrif)
contoh :
Ø  Isim Fa’il : زَيْدٌ جَا لِسٌ بَا كِياً (Zaid orang yang duduk seraya menangis)
Lafadz  جَا لِسٌ menjadi ‘amilnya  بَا كِيًا dikarenakan lafadz  جَا لِسٌ cabang dari fi’il mutashorrif  جَلَسَ 
Ø  Isim Maf’ul : زَيْدٌ مَضْرُوبٌ مُجَرَّدًا .(zaid orang yang dipukul)
Lafadz  مَضْرُوبٌ menjadi ‘amilnya مُجَرَّدًا   yang memposisikan cabang atau pengganti ضَرَبَ
atau berupa af’al tafdhil yaitu isim yang mempunyai makna lebih.
contoh : زَيْدٌ اِنْفَعُ القَوْمِ مَعْلُماً. (zaid memberi manfa’at kepada kaum yang alim)
b.      kondisi Shohibul Haal
Shohibul Haal berupa isim ma’ritfat, sama saja berupa isim dlohir atau ism dlomir, maka dari itu jika Shohibul Haal berupa nakiroh maka harus ada musawwighnya (sesuatu yang memperbolehkan Shohibul Haal berupa nakiroh) diantara  musawwigh Shohibul Haal adalah :
1)      Hal didahulukan dan Shohibul Haal diakhirkan yang dikarenakan berupa jar majrur atau dlorof.
Contoh :
 فِي الدَّارِ قَائِماً رَجُلٌ (Di rumah terdapat seorang laki-laki sedang berdiri)
Lafadz رَجُلٌ menjadi Shohibul Haal قَائِماً dikarenakan susunan kalamnya berupa jar majrur.
عِنْدَكَ قَئِماً رَجُلٌ (Di sisimu terdapat seorang laki-laki sedang berdiri)
Lafadz رَجُلٌ menjadi Shohibul Haal قَائِماً dikarenakan susunan kalamnya berupa dhorof.
2)      Shohibul Haal ditakhshish dengan sifat, ada kalanya ditakhshish dengan idlofah.
 contoh : فِيْهَا يَفْرَقُ كُلّ امرٍ حَكِيْمٍ امرًا مِنْ عِنْدَ ناَ     (pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah yaitu urusan yang besar disisi kami)
Lafadz كُلّ امرٍ menjadi shohibul haal lafadz امرًا karena adanya sifat lafadz حَكِيْمٍ
Dan ada kalanya ditakhshish dengan Idhofah,
contoh : فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّا ئِلِيْنَ (dalam empat masa (Penjelasan sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya)
Dan ada kalanya ditakhshish dengan ma’mulnya,
contoh : اَجِبْتُ مِنْ ضَرْبٍ اَخُوْكَ شَدِيْدًا (saya membalas dari pukulan saudaramu yang sangat keras)
Lafadz ضَرْبٍ menjadi Shohibul Haal lafadz شَدِيْدًا dikarenakan adanya ma’mul yang menentukannya yaitu lafadz اَخُوْكَ yang menjadi fa’ilnya masdar (ضَرْبٍ).
3)      Shohibul Haal jatuh setelah nafi atau Syibh nafi (nahi atau istifham)
Contoh :
Shohibul Haal yang jatuh setelah nafi : مَا جَاءَ رَجُلٌ رَ كِيبًا (tidak ada laki-laki satu datang seraya berkendaraan)
Lafadz مَا menjadi nafi, lafadz جَاءَ menjadi ‘amil, lafadz رَجُلٌ menjadi shohibul haal, lafadz رَ كِيبًا manjadi haal.
     Shohibul Haal yang jatuh setelah Syibh nafi
Nahi : لاَ تَضْرِبْ رَجُلاً قَائِمًا (kamu tidak memukul seorang laki-laki yang berdiri)
Lafadz menjadi nahi, lafadz
Istifham :  هَلْ جَاءَ رَجُلٌ رَكِيبًا (apakah datang laki-laki seraya berkendaraan)
c.       kondisi Haal         
-        Haal berupa mutanaqqil lagi musytaq, artinya haal tersebut tidak tetap pada suatu sifat bahkan bisa berubah.
Contoh : جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا (zaid datang seraya berkendaraan)
-        Terkadang Haal juga banyak terjadi dari isim jamid, jika berupa isim jamid, maka harus ditakwili dengan isim Musytaq, yaitu terdapat pada:
1)      isim yang menunjukkan arti harga
contoh : بِعْهُ مُدّاً بِدِرْهَمٍ (juallah makanan itu satu dirham permudnya)
2)      isim yang menunjukkan arti tafa’ul (interaksi)
contoh : بِعْتُهُ يَدًّا بِيَدٍّ (aku telah menjual barang secara serah terima)
3)      isim yang menunjukkan tasybih (perumpamaan)
contoh : كِرَّ زَيْدٌ اَسَدً(zaid telah maju menyerang bagaikan singa)
4)      isim yang menunjukkan arti tertib,[2]
contoh : اُدْخُلُوْا رَجُلاً (beberapa laki-laki seraya masuk)
-        Haal berupa isim nakiroh, apabila bentuk lafadznya berupa ma’rifat maka maknanya ditakwilkan nakiroh.
Contoh : اِجْتَهِدُ وَحْدَكَ (berjihadlah kamu sendirian)
-        Haal berupa jumlah
Contoh :
  جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَنَاوٍرِحْلَة ً (zaid datang sedangkan dia berniat untuk pergi) Jumlah Ismiyah
جَاءَ زَيْدٌ يَرْ كَبُ الدَّ رَا جَةِ ( zaid datang dengan menaiki sepeda) Jumlah Fi’aliah


5.      Faedah Haal
a.       Mu’assisah : Haal yang untuk menyempurnakan kalam yang dirasa kurang sempurna bila kalam tersebut tidak mencantumkan Haal.
b.      Mu’akkidah
1)      Mu’akkidah lil ‘Amil : posisi hal memperkuat makna ‘amil dalam mengutarakan kalam pada mukhottab,[3]
contoh :لاَ تَعْثَ فِي الاَ رْضِ مُفْسِدًا (janganlah kamu merajalela dimuka bumi seraya menimbulkan kerusakan)
Dalam contoh tersebut lafadz تَعْثَ dan مُفْسِدًا ialah bersinonim karena tujuan mengutarakan kalam tersebut ialah jangan berbuat kerusakan.
2)      Mu’akkidah lil Shohibil Haal
Contoh : قَامَ القَوْمُ كُلِّهِمْ جَمِيْعاً (semua kaum berdiri seraya bersamaan)
Lafadz جَمِيْعاً berposisi memperkuat dhomir هُمْ yang kembali pada lafadz اَلقَوْمُ
3)      Mu’akkidah li madmunil jumlah qoblaha
Dalam penegasan ini Haal harus disimpan, ‘amilnya dan lafadz Haalnya harus berakhiran (jatuh setelah jumlah) yang jumlah tersebut harus berupa isim ma’rifat lagi jamid. Contoh : اَنَا زَيْدٌ مَعْرُوْفاً (saya zaid seraya mengerti)
Dalam contoh tersebut haal berposisi menguatkan jumlah sebelumnya sedang yang menashobkan haal ialah amil yang disimpan yaitu
 مَعْرُوْفاً  اَحَقُّ
6.      Peletakan Haal, Amil dan Shohibul Haal
Kebanyakan yang sering berlaku keadaan Haal ialah diakhiran dari amil dan shokhibul haalnya tetapi dalam kondisi tertentu haal dapat mendahului amil dan shohibul haalnya yaitu
a.       Ketika Shohibul haal berupa nakiroh
b.      Ketika amil berupa isim sifat yang cabang dari fi’il mutashorif
c.       Amil berupa afalut tafdhil yang ada di tengah-tengah antara dua haal yang mempunyai shohibul haal dua dan antara shohibul haal dua tersebut yang satu adalah melebihi dalam suatu tingkah atas shohibul haal yang lain.
Haal diakhirkan ketika amilnya berupa lafadz yang disimpani makna fi’il tanpa hurufnya. Contoh : تِلْكَ هِنْدٌ مُجَرَّدَة ً
Adakalanya haal boleh didahulukan dan boleh diakhirkan ketika amil haal berupa fi’il mutashorif atau berupa sifat yang menyerupai fi’il mutashorif.


D.    KESIMPULAN
o   Pengertian Haal
Haal ialah isim sifat yang menjadi ma’mul fudllah yang dibaca nashab dan menerangkan tingkahnya Shohibul Haal (pelaku Haal).
o   Rangkaian Tarkib Haal
                                           I.            ‘Amil
                                        II.            Shohibul Haal
                                     III.            Haal
o   Syarat Haal
                                       i.            berupa isim sifat
                                     ii.            berupa ma’mul fudllah
                                   iii.            dibaca nashab bila tidak berupa jumlah
                                   iv.            menjelaskan keadaan atau tingkah
                                     v.            berupa isim nakiroh

o   Kondisi-kondisi yang Berkaiatan dengan Haal
ü  kondisi ‘amil
ü  kondisi Shohibul Haal
ü  kondisi Haal
o   Faedah Haal
§  Mu’assisah
§  Mu’akkidah
v  Mu’akkidah lil ‘Amil
v  Mu’akkidah lil Shohibil Haal
v  Mu’akkidah li madmunil jumlah qoblaha
o   Peletakan Haal, Amil dan Shohibul Haal
Kebanyakan yang sering berlaku keadaan Haal ialah diakhiran dari amil dan shokhibul haalnya tetapi dalam kondisi tertentu haal dapat mendahului amil dan shohibul haalnya.
Haal diakhirkan ketika amilnya berupa lafadz yang menyimpan makna fi’il tanpa hurufnya
Adakalanya haal boleh didahulukan dan boleh diakhirkan ketika amil haal berupa fi’il mutashorif atau berupa sifat yang menyerupai fi’il mutashorif.

E.     PENUTUP
Demikianlah makalah yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, terutama lebih menambah pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran da kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan dikemudian hari.


DAFTAR PUSTAKA
Ibnu Aqil, Bahaudin Abdulloh. 2009. Terjemahan Alfiyah Syarah Ibnu Aqil. Bandung: Sinar Bani Al Gensindo
Husain, Syaifuddin. 1992. Minhatul Malik.Semarang: Toha Putra


[1] Syarifuddin Husain, Minkhatul Malik,Semarang:Toha Putra hal.105
[2] Ibid,hal 108
[3] Bahauddin Abdullah Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil, Bandung: Sinar Baru Algensindo